OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

VSECHNODOOKEN.CZ

OBSAH:

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
 2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
 3. PODMÍNKY UZAVÍRÁNÍ KUPNÍCH SMLUV
 4. ZPŮSOBY PLATBY A SPLATNOSTI ZA ZAKOUPENÉ ZBOŽÍ
 5. NÁKLADY, ZPŮSOB A TERMÍN DODÁNÍ A VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ
 6. POSTUP PRO ŘEŠENÍ REKLAMACÍ
 7. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ REKLAMACÍ A SJEDNÁVÁNÍ NÁPRAVY A PRAVIDLA PŘÍSTUPU K TĚMTO POSTUPŮM.
 8. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 9. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PODNIKATELŮ
 10. RECENZE PRODUKTŮ
 11. NELEGÁLNÍ OBSAH JINÝ OBSAH, KTERÝ NENÍ V SOULADU S VŠEOBECNÝMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI
 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 13. VZOR FORMULÁŘE PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Internetový obchod https://vsechnodooken.cz pečuje o práva spotřebitelů. Spotřebitel se nemůže vzdát práv, která mu přiznává zákon o právech spotřebitelů. Smluvní ujednání, která jsou pro spotřebitele méně příznivá než ustanovení zákona o právech spotřebitelů, jsou neplatná a namísto nich se použijí ustanovení zákona o právech spotřebitelů. Ustanovení těchto obchodních podmínek nemají za cíl vyloučit nebo omezit práva spotřebitele, která mu náleží podle kogentních ustanovení zákona, a případné pochybnosti je třeba vykládat ve prospěch spotřebitele. V případě jakéhokoli rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a výše uvedenými ustanoveními mají přednost a použijí se ustanovení těchto obchodních podmínek.
1. OBECNÁ USTANOVENÍ
1.1 Internetový obchod dostupný na internetové adrese https://vsechnodooken.cz provozují partneři podnikající společně na základě smlouvy o občanské společnosti pod názvem "MW GROUP" SPÓŁKA CYWILNA WOJCIECH PATRO, MATEUSZ JAKUBIEC (adresa místa podnikání: ul. Joachima Lelewela 23/25, 43-300 Bielsko-Biała; a adresa pro doručování: ul. Babiogórska 24/10, 43-300 Bielsko-Biała), DIČ občanské společnosti 9372687825, IČO občanské společnosti 365933720, e-mailová adresa: bok@oslonaokna.pl, telefonní číslo: 48511460382, 33 3339900, tj:
MATEUSZ JAKUBIEC provozující podnikatelskou činnost pod názvem MW GROUP Mateusz Jakubiec (adresa místa podnikání: ul. Joachima Lelewela 23/25, 43-300 Bielsko-Biała) zapsaný v Centrálním registru podnikatelské činnosti a informací o podnikatelské činnosti Polské republiky vedeném ministrem odpovědným za ekonomické záležitosti, DIČ 9372459432, IČO 365935334;
WOJCIECH PATRO provozující podnikatelskou činnost pod názvem NEW TECHNOLOGY Wojciech Patro (adresa místa podnikání: ul. Joachima Lelewela 23/25, 43-300 Bielsko-Biała) zapsaná v Centrálním registru podnikatelské činnosti a informací Polské republiky vedeném ministrem odpovědným za ekonomické záležitosti, DIČ 9372446292, IČO 365935268.
1.2. Tyto obchodní podmínky jsou určeny jak spotřebitelům, tak podnikatelům využívajícím Internetový obchod, pokud zvláštní ustanovení obchodních podmínek nestanoví jinak.
1.3 Správcem osobních údajů zpracovávaných v internetovém obchodě v souvislosti s ustanoveními těchto obchodních podmínek je prodávající. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely, po dobu a na základě důvodů a zásad uvedených v zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných na internetových stránkách internetového obchodu. Zásady ochrany osobních údajů obsahují především zásady týkající se zpracování osobních údajů Správcem v Internetovém obchodě, včetně důvodů, účelů a doby zpracování osobních údajů a práv subjektů údajů, jakož i informace o používání cookies a analytických nástrojů v Internetovém obchodě. Využívání internetového obchodu, včetně nákupů, je dobrovolné. Stejně tak je dobrovolné i související poskytnutí osobních údajů Zákazníkem nebo Klientem při využívání Internetového obchodu, s výjimkami uvedenými v zásadách ochrany osobních údajů (uzavření smlouvy a zákonné povinnosti Prodávajícího).
1.4. Definice pojmů:

1.4.1. ZÁKON O DIGITÁLNÍCH SLUŽBÁCH, ZÁKON - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2065 ze dne 19. října 2022 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (zákon o digitálních službách) (Sb. zák L 277 z 27.10.2022, str. 1-102).

1.4.2. NELEGÁLNÍ OBSAHY - informace, které samy o sobě nebo v souvislosti s činností, včetně prodeje Výrobků nebo poskytování Elektronických služeb, nejsou v souladu s právem Evropské unie nebo s právem kteréhokoli členského státu, které je v souladu s právem Evropské unie, bez ohledu na konkrétní předmět nebo povahu tohoto práva.

1.4.3 PRACOVNÍ DEN - jeden den od pondělí do pátku s výjimkou státních svátků.

1.4.4. REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ - formulář dostupný v internetovém obchodě, který umožňuje vytvoření účtu.

1.4.5. OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ - elektronická služba, interaktivní formulář dostupný v Internetovém obchodě, který umožňuje zadání Objednávky, zejména přidáním Produktů do elektronického košíku a upřesněním podmínek Kupní smlouvy, včetně způsobu doručení a platby.

1.4.6. ZÁKAZNÍK - (1) fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům a v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy i fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům; (2) právnická osoba; nebo (3) organizační složka bez právní subjektivity, které je právní subjektivita přiznána zákonem - která uzavřela nebo hodlá uzavřít s Prodávajícím Kupní smlouvu.

1.4.7. OBČANSKÝ ZÁKONÍK - zákon o občanském zákoníku ze dne 23. dubna 1964 (Sbírka zákonů 1964 č. 16, položka 93 ve znění pozdějších předpisů).

1.4.8. ÚČET - Elektronická služba, soubor prostředků v datovém komunikačním systému Poskytovatele služby označený individuálním jménem (loginem) a heslem poskytnutým Zákazníkem, ve kterém jsou uloženy údaje poskytnuté Zákazníkem a informace o jím zadaných Objednávkách v Internetovém obchodě.

1.4.9 NEWSLETTER - elektronická služba, elektronická distribuční služba poskytovaná poskytovatelem služby prostřednictvím e-mailu, která umožňuje všem příjemcům služby, kteří ji využívají, automaticky dostávat od Poskytovatele služby pravidelný obsah po sobě jdoucích vydání newsletteru obsahujícího informace o výrobcích, novinkách a akcích v internetovém obchodě.

1.4.10. VÝROBEK - movitá věc dostupná v Internetovém obchodě (včetně movité věci s digitálními prvky, tj. obsahující digitální obsah nebo digitální službu nebo s nimi spojená tak, že by absence digitálního obsahu nebo služby bránila jejímu řádnému fungování), která je předmětem kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím.

1.4.11. OBCHODNÍ PODMÍNKY – tyto obchodní podmínky internetového obchodu.

1.4.12. INTERNETOVÝ OBCHOD - internetový obchod poskytovatele služeb dostupný na následující internetové adrese: https://vsechnodooken.cz.

1.4.13. PRODÁVAJÍCÍ, POSKYTOVATEL SLUŽEB - partneři provozující společnou podnikatelskou činnost na základě smlouvy o občanském sdružení pod názvem "MW GROUP" SPÓŁKA CYWILNA WOJCIECH PATRO, MATEUSZ JAKUBIEC (adresa místa podnikání: ul. Joachima Lelewela 23/25, 43-300 Bielsko-Biała; a adresa pro doručování: ul. Babiogórska 24/10, 43-300 Bielsko-Biała), DIČ občanské společnosti 9372687825, IČO občanské společnosti 365933720, e-mailová adresa: bok@oslonaokna.pl, telefonní číslo: 48511460382, 33 3339900, tj:

MATEUSZ JAKUBIEC podnikající pod názvem MW GROUP Mateusz Jakubiec (adresa podnikání: ul. Joachima Lelewela 23/25, 43-300 Bielsko-Biała) zapsaný v Centrálním registru podnikatelské činnosti a informací o podnikatelské činnosti Polské republiky vedeném ministrem odpovědným za ekonomické záležitosti, DIČ 9372459432, IČO 365935334;

WOJCIECH PATRO provozující podnikatelskou činnost pod názvem NEW TECHNOLOGY Wojciech Patro (adresa místa podnikání: ul. Joachima Lelewela 23/25, 43-300 Bielsko-Biała) zapsaný v Centrálním registru podnikatelské činnosti a informací Polské republiky vedeném ministrem odpovědným za ekonomické záležitosti, DIČ 9372446292, IČO 365935268.

1.4.14. PRODEJNÍ SMLOUVA - smlouva o prodeji Produktu (v případě movitých věcí a movitých věcí s digitálními prvky), uzavřená nebo uzavřená mezi Zákazníkem a Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu.

1.4.15. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA - služba, kterou Poskytovatel služeb poskytuje Zákazníkovi elektronicky prostřednictvím Internetového obchodu, a která není Produktem.

1.4.16. UŽIVATEL SLUŽBY - (1) fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům a v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy také fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům; (2) právnická osoba nebo (3) organizační složka bez právní subjektivity, které je právní způsobilost přiznána zákonem, která využívá nebo hodlá využívat Elektronickou službu.

1.4.17. ZÁKON O PRÁVECH SPOTŘEBITELE - zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (Sbírka zákonů 2014, odst. 827, s pozd.zm.).

1.4.18. OBJEDNÁVKA - projev vůle zákazníka učiněný prostřednictvím objednávkového formuláře a směřující přímo k uzavření smlouvy o prodeji výrobku s prodávajícím.

 1. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
  2.1 V internetovém obchodě jsou k dispozici následující elektronické služby: Účet, Objednávkový formulář a Newsletter.

2.1.1. Účet - použití účtu je možné poté, co zákazník provede dva po sobě následující kroky - (1) vyplní registrační formulář, (2) klikne na pole "Uložit". V Registračním formuláři je nutné, aby Příjemce služby uvedl následující údaje: jméno a příjmení, e-mailovou adresu a heslo.

2.1.1.1 Elektronická služba účet je poskytována bezplatně na dobu neurčitou. Zákazník má možnost kdykoli a bez udání důvodu Účet zrušit (odstoupit od Účtu) zasláním příslušné žádosti Poskytovateli služby, zejména prostřednictvím e-mailu na adresu: kontakt@vsechnodooken.cz nebo písemně na adresu: Babiogórska 24/10, 43-300 Bielsko-Biała.

2.1.2. Objednávkový formulář - používání objednávkového formuláře začíná okamžikem, kdy zákazník přidá první výrobek do elektronického nákupního košíku v internetovém obchodě. Objednávka je učiněna v okamžiku, kdy Zákazník provede celkem dva po sobě jdoucí kroky - (1) vyplnění Objednávkového formuláře a (2) kliknutí na políčko "Odeslat objednávku" na internetových stránkách Internetového obchodu po vyplnění Objednávkového formuláře - do tohoto okamžiku má Zákazník možnost sám upravovat zadané údaje (za tímto účelem by se měl řídit zobrazenými zprávami a informacemi dostupnými na internetových stránkách Internetového obchodu). V Objednávkovém formuláři je nutné, aby Zákazník uvedl následující údaje týkající se Zákazníka: jméno a příjmení/název společnosti, adresu (ulice, číslo domu/bytu, PSČ, město, stát), e-mailovou adresu, kontaktní telefonní číslo a údaje týkající se Kupní smlouvy: Údaje o Zákazníkovi: Výrobek(y), množství Výrobku(ů), místo a způsob dodání Výrobku(ů), způsob platby. V případě Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, je nutné uvést také název společnosti a daňové identifikační číslo.

2.1.2.1 Elektronická služba Objednávkový formulář je poskytována bezplatně, je poskytována jednorázově a zaniká v okamžiku, kdy je jejím prostřednictvím zadána Objednávka, nebo v okamžiku, kdy Zákazník přestane jejím prostřednictvím zadávat Objednávky předem.

2.1.3. Newsletter - využívání Newsletteru se uskuteční po zadání e-mailové adresy, na kterou má být zasíláno další vydání Newsletteru, v sekci "Newsletter" viditelné na internetových stránkách internetového obchodu a kliknutím na políčko "Přihlásit se k odběru". K odběru Newsletteru je možné se přihlásit také zaškrtnutím příslušného políčka při zřizování účtu - zřízením účtu se Zákazník přihlásí k odběru Newsletteru.

2.1.3.1 Elektronická služba Newsletter je poskytována bezplatně po dobu neurčitou. Zákazník má možnost se kdykoli a bez udání důvodu odhlásit z odběru Newsletteru (odhlášení z odběru Newsletteru), a to zasláním příslušné žádosti Poskytovateli služby, zejména prostřednictvím e-mailu na adresu: kontakt@vsechnodooken.cz nebo písemně na adresu: Babiogórska 24/10, 43-300 Bielsko-Biała.

2.2 Technické požadavky nezbytné ke spolupráci se systémem ICT používaným poskytovatelem služeb: (1) počítač, notebook nebo jiné multimediální zařízení s přístupem k internetu; (2) přístup k elektronické poště; (3) webový prohlížeč v aktuální verzi: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari nebo Microsoft Edge; (4) doporučené minimální rozlišení obrazovky: (5) ve webovém prohlížeči povolit soubory cookie a Javascript.
2.3 Zákazník je povinen používat Internetový obchod způsobem, který je v souladu s právními předpisy a dobrými mravy, s ohledem na respektování osobnostních práv a autorských práv a duševního vlastnictví Poskytovatele služeb a třetích osob. Zákazník je povinen zadávat údaje v souladu se skutečností. Zákazník nesmí poskytovat protiprávní obsah.
2.4 Způsob reklamačního řízení týkajícího se Elektronických služeb je uveden v bodě 6 Obchodních podmínek.

3 PODMÍNKY UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1 K uzavření Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím dojde poté, co Zákazník učiní Objednávku prostřednictvím Objednávkového formuláře v Internetovém obchodě v souladu s bodem 2.1.2 Obchodních podmínek.
3.2 Cena Produktu nebo odměna za Produkt uvedená na webových stránkách Internetového obchodu je uvedena v polských zlotých a zahrnuje daně. Cena Produktu je závislá na individuálním rozměru zadaném Zákazníkem do kalkulačky určené pro výpočet. Zákazník je informován o celkové ceně nebo odměně včetně všech daní, a jestliže Produktu neumožňuje v přiměřeném odhadu dřívější výpočet jejich výše, pak také o způsobu, jakým budou vypočteny, jakož i o nákladech za dopravu (včetně poplatků za dopravu, doručení nebo poštovní služby) a dalších nákladech, a pokud výši těchto poplatků nelze určit, pak bude informován o povinnosti je uhradit, na stránkách Internetového obchodu, a to i v průběhu procesu zadávání Objednávky a v okamžiku projevu vůle Zákazníka být vázán Kupní smlouvou. V případě Kupní smlouvy na Produkt uzavřené na dobu neurčitou nebo zahrnující předplatné uvede Prodávající stejným způsobem celkovou cenu nebo odměnu včetně všech plateb za zúčtovací období, a pokud Kupní smlouva stanoví pevnou sazbu, pak bude informován také o celkových měsíčních platbách.
3.3 Postup při uzavírání Kupní smlouvy v Internetovém obchodě prostřednictvím objednávkového formuláře

3.3.1. K uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím dochází poté, co zákazník učiní objednávku v internetovém obchodě v souladu s bodem. 2.1.2 Obchodních podmínek.

3.3.2. Po odeslání Objednávky Prodávající neprodleně potvrdí její přijetí a zároveň Objednávku přijme k realizaci. Prodávající potvrdí přijetí Objednávky a její přijetí k plnění zasláním příslušné e-mailové zprávy Zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem při zadávání Objednávky, která obsahuje alespoň prohlášení Prodávajícího o přijetí Objednávky a jejím přijetí k plnění a potvrzení o uzavření Kupní smlouvy. Obdržením výše uvedené e-mailové zprávy Zákazníkem je Kupní smlouva mezi Zákazníkem a Prodávajícím uzavřena.

3.4 Obsah uzavřené kupní smlouvy je zaznamenán, zabezpečen a zpřístupněn zákazníkovi (1) zpřístupněním těchto obchodních podmínek na internetových stránkách internetového obchodu a (2) zasláním e-mailové zprávy uvedené v bodě. 3.3.2. Obchodních podmínek. Obsah Kupní smlouvy je dodatečně zaznamenán a zajištěn v informačním systému Internetového obchodu Prodávajícího.

 1. ZPŮSOBY A TERMÍNY PLATEB ZA VÝROBEK
  4.1 Prodávající zpřístupní Zákazníkovi následující způsoby platby za Kupní smlouvu:

4.1.1. Platba na dobírku při dodání.

4.1.2 Platba bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího.

4.1.3. Platby elektronickou a kreditní kartou prostřednictvím PayU.pl - aktuálně dostupné platební metody jsou uvedeny na webových stránkách internetového obchodu v záložce obsahující informace o platebních metodách a na internetových stránkách http://www.payu.com.

4.1.3.1 Zúčtování elektronických plateb a transakcí platební kartou se provádí podle volby Zákazníka prostřednictvím PayU.pl. Zpracování elektronických plateb a platebních karet provádí:

4.1.3.1.1. PayU.pl - společnost PayU S.A. se sídlem v Poznani (adresa: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznaň), zapsaná v obchodním rejstříku Státního soudního rejstříku pod číslem 0000274399, registrační spisy uloženy u Okresního soudu Poznaň - Nowe Miasto a Wilda v Poznani; základní kapitál 4 944 000,00 PLN plně splacený; DIČ: 7792308495.

4.2 Termín plateb:

4.2.1 Pokud si Zákazník zvolí platbu bankovním převodem, elektronickou platbou nebo platební kartou, je povinen provést platbu do 7 kalendářních dnů od uzavření Kupní smlouvy.

4.2.2 Pokud si Zákazník zvolí platbu na dobírku nebo na dobírku při osobním odběru, je povinen provést platbu při převzetí.

 1. NÁKLADY, ZPŮSOB A DATUM DORUČENÍ A PŘEVZETÍ VÝROBKU
  5.1 Dodání výrobku zákazníkovi je zpoplatněno, pokud není v kupní smlouvě uvedeno jinak. Náklady na dodání Produktu (včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné) jsou Zákazníkovi uvedeny na stránkách Internetového obchodu v záložce Informace o nákladech na dodání a v průběhu procesu odesílání Objednávky, včetně okamžiku projevu vůle Zákazníka být vázán Kupní smlouvou.

 5.2. Prodávající poskytuje Zákazníkovi následující způsoby doručení nebo vyzvednutí Produktu:

5.2.1. Dodání kurýrem, dobírka.

5.3 Lhůta pro dodání Produktu Zákazníkovi je maximálně 7 pracovních dnů, pokud není v popisu Produktu nebo během procesu Objednávky uvedena lhůta kratší. V případě Produktů s různými dodacími lhůtami je dodací lhůtou nejdelší z uvedených lhůt, která však nesmí překročit 7 Pracovních dnů. Lhůta pro dodání Produktu Zákazníkovi v rámci Evropské unie činí maximálně 7 Pracovních dnů, není-li v popisu Produktu nebo v průběhu Objednávky uvedena lhůta kratší. V případě Produktů s různými dodacími lhůtami je dodací lhůtou nejdelší z uvedených lhůt, která však nesmí překročit 7 Pracovních dnů. Počátek lhůty pro dodání Produktu Zákazníkovi je vypočítána následovně:

5.3.1 Pokud si zákazník zvolí platbu bankovním převodem, elektronickou platbou nebo platební kartou, pak je vypočítána ode dne připsání na bankovní účet prodávajícího nebo zúčtovací účet.

5.3.2 Pokud si Zákazník zvolí způsob platby na dobírku, pak je vypočítána ode dne uzavření Kupní smlouvy.

5.3.3 V případě, že Zákazník zvolí způsob platby ve splátkovém systému, pak je vypočítána ode dne oznámení Prodávajícího věřitelem o uzavření smlouvy o úvěru se Zákazníkem, nejpozději však ode dne připsání peněžních prostředků z poskytnutého úvěru na bankovní účet Prodávajícího.

5.4 Lhůta pro připravenost výrobku k vyzvednutí Zákazníkem - Pokud se Zákazník rozhodne pro osobní odběr výrobku, musí být výrobek připraven k vyzvednutí Zákazníkem do 5 pracovních dnů, pokud není v popisu výrobku nebo během procesu Objednávky uvedena kratší lhůta. V případě Výrobků s různými termíny připravenosti k odběru se za termín připravenosti k odběru považuje nejdelší uvedený termín, který však nesmí být delší než 5 Pracovních dnů. O tom, že je výrobek připraven k vyzvednutí, bude Zákazník Prodávajícím dodatečně informován. Počátek běhu lhůty připravenosti výrobku k odběru Zákazníkem se počítá následovně:

5.4.1 Pokud si zákazník zvolí platbu bankovním převodem, elektronickou platbou nebo platební kartou, pak je vypočítána ode dne připsání na bankovní účet prodávajícího nebo zúčtovací účet.

5.4.2. Pokud si Zákazník zvolí platbu v hotovosti při osobním předání, pak je vypočítána ode dne uzavření Kupní smlouvy.

5.4.3 V případě, že Zákazník zvolí způsob platby ve splátkovém systému, pak je vypočítána ode dne oznámení Prodávajícího věřitelem o uzavření smlouvy o úvěru se Zákazníkem, nejpozději však ode dne připsání peněžních prostředků z poskytnutého úvěru na bankovní účet Prodávajícího.

 1. POSTUP PŘI ŘEŠENÍ REKLAMACÍ
  6.1 Tento článek 6 obchodních podmínek definuje postup při řešení reklamací, který je společný pro všechny reklamace podané prodávajícímu, zejména reklamace týkající se výrobků, kupních smluv, elektronických služeb a další reklamací související s provozem prodávajícího nebo internetového obchodu.
  6.2 Reklamaci lze podat např:

6.2.1. V elektronické podobě e-mailem na adresu: kontakt@vsechnodooken.cz

6.3 Zaslání nebo vrácení výrobku v rámci reklamace může proběhnout na adresu: OlzaLogistic - mw group, Karvinská 1897, 737 01 Český Těšín.

6.4 V popisu reklamace se doporučuje uvést: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména povahu a datum vzniku nesrovnalosti nebo nesouladu se smlouvou; (2) požadavek na způsob uvedení reklamace do souladu se smlouvou nebo prohlášení o snížení ceny či odstoupení od smlouvy nebo jiný nárok; a (3) kontaktní údaje osoby podávající reklamaci - usnadní a urychlí to vyřízení reklamace. Požadavky uvedené v předchozí větě mají pouze doporučující charakter a nemají vliv na účinnost stížností podaných bez doporučeného popisu stížnosti.
6.5 Pokud se v průběhu vyřizování reklamace změní kontaktní údaje uvedené osobou podávající reklamaci, je tato osoba podávající relamaci povinna tuto skutečnost oznámit prodávajícímu.
6.6 Osoba podávající reklamaci může k reklamaci přiložit důkazy (např. fotografie, dokumenty nebo výrobek) vztahující se k předmětu reklamace. Prodávající může rovněž požádat osobu podávající reklamaci o poskytnutí dalších informací nebo zaslání důkazů (např. fotografií), pokud to Prodávajícímu usnadní a urychlí vyřízení reklamace.
6.7 Prodávající je povinen na reklamaci odpovědět bezodkladně, nejpozději do 14 kalendářních
dnů ode dne jejího obdržení.
6.8. Základ a rozsah zákonné odpovědnosti Prodávajícího je stanoven obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, zákonem o právech spotřebitelů a zákonem o poskytování elektronických služeb ze dne 18. července 2002 (sbírka zákonů č. 144, odst. 1204 s pozd.zm). Další informace týkající se zákonem stanovené odpovědnosti Prodávajícího za soulad Výrobku s Kupní smlouvou jsou uvedeny níže:

6.8.1. V případě reklamace Výrobku - movité věci - zakoupeného Zákazníkem na základě Kupní smlouvy uzavřené s Prodávajícím do 31. 12. 2022, se postupuje podle ustanovení Občanského zákoníku ve znění účinném do 31. 12. 2022, zejména § 556-576 Občanského zákoníku. Tato ustanovení vymezují zejména základ a rozsah odpovědnosti Prodávajícího vůči Zákazníkovi v případě, že prodaný Výrobek má fyzickou nebo právní vadu (záruku). Dle § 558 odst. 1 občanského zákoníku je vyloučena záruční odpovědnost Prodávajícího za zakoupený Výrobek dle předchozí věty vůči Zákazníkovi, který není spotřebitelem.

6.8.2 V případě reklamace Výrobku - movité věci (včetně movité věci s digitálními prvky), avšak s výjimkou movité věci, která slouží pouze jako nosič digitálního obsahu - zakoupeného Zákazníkem na základě Kupní smlouvy uzavřené s Prodávajícím od 1. 1. 2023, se postupuje podle ustanovení Zákona o právech spotřebitelů ve znění účinném od 1. 1. 2023, zejména § 43a - 43g Zákona o právech spotřebitelů. Tato ustanovení určují zejména základ a rozsah odpovědnosti Prodávajícího vůči spotřebiteli v případě, že Výrobek není v souladu s Kupní smlouvou.

6.9 Kromě zákonné odpovědnosti může být na výrobek poskytnuta záruka - jedná se o smluvní (dodatečnou) odpovědnost a lze ji uplatnit, pokud se na výrobek vztahuje záruka. Záruku může poskytnout i jiný subjekt než Prodávající (např. výrobce nebo distributor). Podrobné podmínky odpovědnosti ze záruky, včetně údajů o subjektu odpovědném za realizaci záruky a subjektu oprávněném k jejímu uplatnění, jsou k dispozici v popisu záruky, např. v záručním listu nebo na jiném místě týkajícím se poskytnutí záruky. Prodávající uvádí, že v případě nesouladu výrobku se smlouvou má zákazník ze zákona nárok na právní prostředky nápravy na straně a na náklady prodávajícího a že záruka nemá na tyto prostředky nápravy vliv.
6.10. Ustanovení bodu 6.8.2. obchodních podmínek týkající se spotřebitele se vztahují i na zákazníka, který je fyzickou osobou uzavírající smlouvu v přímé souvislosti se svou podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nemá profesionální charakter, vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti zpřístupněného na základě ustanovení o Centrální evidenci a informacích o podnikatelské činnosti.
7 MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ REKLAMACÍ A NÁROKŮ A PRAVIDLA PŘÍSTUPU K TĚMTO ŘÍZENÍM
7.1 Mezi způsoby mimosoudního řešení sporů patří: (1) umožnění sblížení stanovisek stran, např. prostřednictvím mediace; (2) navržení řešení sporu, např. prostřednictvím smírčího řízení; a (3) urovnání sporu a uložení řešení stranám, např. prostřednictvím rozhodčího řízení (rozhodčího soudu). Podrobné informace o možnosti zákazníka, který je spotřebitelem, využít mimosoudních způsobů vyřizování reklamací a uplatňování nároků, pravidla přístupu k těmto postupům a přívětivý vyhledávač subjektů zabývajících se smírným řešením sporů jsou k dispozici na internetových stránkách Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz.
7.2 Spotřebitel má následující příkladné možnosti využití mimosoudních způsobů vyřizování stížností a reklamací: (1) návrh na mimosoudní řešení sporu u stálého smírčího spotřebitelského soudu; (2) návrh na mimosoudní řešení sporu u oblastního inspektora inspektorátu; nebo (3) pomoc okresního (městského) spotřebitelského ombudsmana nebo společenské organizace, jejíž statutární úkoly zahrnují ochranu spotřebitele (např. Federace spotřebitelů, Sdružení polských spotřebitelů). Poradenství je poskytováno mimo jiné e-mailem oddělení se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz.

7.3 Platforma pro online řešení sporů mezi spotřebiteli a obchodníky na úrovni EU (platforma ODR) je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/odr. Platforma ODR je interaktivní a vícejazyčná internetová stránka s jednotným kontaktním místem pro spotřebitele a podnikatele, kteří hledají mimosoudní řešení sporu týkajícího se smluvních závazků vyplývajících z kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb online (více informací naleznete na internetových stránkách samotné platformy nebo na internetové adrese Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html).
8 PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
8.1 Spotřebitel, který uzavřel smlouvu na dálku, může do 14 kalendářních dnů odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a bez vynaložení nákladů, s výjimkou nákladů uvedených v bodě. 8.7 obchodních podmínek. K dodržení lhůty postačí zaslání prohlášení před uplynutím lhůty. Prohlášení o odstoupení lze učinit např:

8.1.1. v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na adresu kontakt@vsechnodooken.cz.

8.2 Vrácení výrobku - movitých věcí (včetně movitých věcí s digitálními prvky) v rámci odstoupení od smlouvy může proběhnout na následující adrese: OlzaLogistic - mw group, Karvinská 1897, 737 01 Český Těšín.

8.3 Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je uveden v příloze 2 zákona o právech spotřebitelů a je navíc k dispozici v bodě. 13 obchodních podmínek. Spotřebitel může vzorový formulář použít, není to však povinné.
8.4 Lhůta pro odstoupení od smlouvy počíná běžet:

8.4.1. u smlouvy, při jejímž plnění Prodávající dodává Výrobek, který je povinen převést do svého vlastnictví - od převzetí Výrobku spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou odlišnou od dopravce, a v případě smlouvy, která: (1) zahrnuje více Výrobků, které jsou dodávány samostatně, v dávkách nebo po částech - od převzetí posledního Výrobku, dávky nebo části, nebo (2) spočívá v pravidelném dodávání Výrobků po stanovenou dobu - od převzetí prvního Výrobku;

8.4.2. u ostatních smluv ode dne uzavření smlouvy.

8.5 V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se má za to, že smlouva nebyla uzavřena.
8.6 Výrobky - movité věci, včetně movitých věcí s digitálními prvky:

8.6.1 Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne doručení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, všechny platby uhrazené spotřebitelem, včetně nákladů na dodání Produktu - movité věci, včetně movité věci s digitálními prvky (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze způsobu dodání zvoleného spotřebitelem, který je jiný než nejlevnější běžný způsob dodání dostupný v Internetovém obchodě). Prodávající vrátí platbu stejným způsobem platby, jaký použil spotřebitel, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným způsobem vrácení platby, který spotřebiteli nevzniká. V případě Produktů - movitých věcí (včetně movitých věcí s digitálními prvky) - pokud Prodávající nenabídl spotřebiteli, že si Produkt vyzvedne sám, může Prodávající zadržet vrácení platby přijaté od spotřebitele, dokud neobdrží Produkt zpět nebo dokud spotřebitel nepředloží doklad o jeho vrácení, podle toho, která událost nastane dříve.

8.6.2 V případě Produktů - movitých věcí (včetně movitých věcí s digitálními prvky) - je spotřebitel povinen vrátit Produkt Prodávajícímu neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, nebo jej předat osobě pověřené Prodávajícím k jeho převzetí, ledaže Prodávající nabídl, že si Produkt vyzvedne sám. Postačí, když Výrobek zašle zpět před uplynutím této lhůty.

8.6.3 Spotřebitel odpovídá za jakékoli snížení hodnoty Výrobku - movité věci (včetně movité věci s digitálními prvky) - v důsledku používání nad rámec toho, co je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a fungování Výrobku.

8.7 Případné náklady spojené s odstoupením spotřebitele od smlouvy nese spotřebitel:

8.7.1 V případě Produktů - movitých věcí (včetně movitých věcí s digitálními prvky) - pokud spotřebitel zvolil jiný způsob dodání Produktu než nejlevnější běžný způsob dodání dostupný v Internetovém obchodě, není Prodávající povinen nahradit spotřebiteli dodatečné náklady, které mu vznikly.

8.7.2 V případě Produktů - movitých věcí (včetně movitých věcí s digitálními prvky) - nese spotřebitel přímé náklady na vrácení výrobku. U Produktů, které nelze zaslat zpět obvyklým způsobem (např. objemné zásilky), mohou spotřebiteli vzniknout vyšší náklady na jejich zaslání zpět, a to dle ceníku zvoleného dopravce.

8.7.3 V případě Výrobku - služby, jejíž plnění - na výslovnou žádost spotřebitele - bylo zahájeno před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, je spotřebitel, který uplatní své právo na odstoupení od smlouvy po podání takové žádosti, povinen zaplatit za plnění poskytnuté do odstoupení od smlouvy. Částka k úhradě se vypočte v poměru k tomu, co bylo poskytnuto, s přihlédnutím k ceně nebo odměně sjednané ve smlouvě. Je-li cena nebo odměna nepřiměřeně vysoká, je základem pro výpočet této částky tržní hodnota plnění.

8.8 Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se na spotřebitele nevztahuje, pokud jde o smlouvy:

8.8.1. (1) při poskytování služeb, za které je spotřebitel povinen zaplatit cenu, pokud prodávající provedl službu v plném rozsahu s výslovným a předchozím souhlasem spotřebitele, který byl před poskytnutím služby prodávajícím informován o tom, že po provedení služby prodávajícím ztratí právo od smlouvy odstoupit, a vzal to na vědomí; (2) u nichž cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, které prodávající nemůže ovlivnit a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; (3) v nichž je předmětem plnění Výrobek - movitá věc (včetně movité věci s digitálními prvky) - která není prefabrikovaná, vyrobená podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb; (4) v nichž je předmětem plnění Výrobek - movitá věc (včetně movité věci s digitálními prvky) - podléhající rychlé zkáze nebo s krátkou dobou trvanlivosti; (5) u nichž je předmětem plnění Výrobek - movitá věc (včetně movité věci s digitálními prvky) - dodaný v uzavřeném obalu, který nelze po otevření ze zdravotních nebo hygienických důvodů vrátit, pokud byl obal po dodání otevřen; (6) u nichž jsou předmětem plnění Produkty - movité věci (včetně movitých věcí s digitálními prvky) - které jsou po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně spojeny s jinými movitými věcmi, včetně movitých věcí s digitálními prvky; (7) u nichž jsou předmětem plnění alkoholické nápoje, jejichž cena byla sjednána při uzavření Kupní smlouvy, k jejichž dodání může dojít až po 30 dnech a jejichž hodnota je závislá na výkyvech na trhu, které Prodávající nemůže ovlivnit; (8) ve kterých spotřebitel výslovně požádal, aby k němu prodávající přijel za účelem provedení neodkladné opravy nebo údržby; pokud prodávající poskytne navíc jiné služby, než které spotřebitel požadoval, nebo dodá výrobky - movité věci (včetně movitých věcí s digitálními prvky) -,jiné než náhradní díly nezbytné pro provedení opravy nebo údržby, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, pokud jde o další služby nebo výrobky; (9) pokud je předmětem dodávky zvukový nebo obrazový záznam nebo počítačový software dodávaný v zapečetěném obalu, pokud je obal po dodání otevřen; (10) v případě dodávek novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv o předplatném; (11) uzavřené formou veřejné dražby; (12) na poskytnutí ubytování, s výjimkou ubytování, přepravy zboží, pronájmu automobilů, stravování, služeb souvisejících s volnočasovými, zábavními, sportovními nebo kulturními akcemi, pokud je ve smlouvě uvedeno datum nebo doba poskytnutí služby; (13) pro poskytování digitálního obsahu nedodávaného na hmotném nosiči, za který je spotřebitel povinen zaplatit cenu, pokud prodávající zahájil plnění s výslovným a předchozím souhlasem spotřebitele, který byl před poskytnutím služby prodávajícím informován o tom, že po poskytnutí služby prodávajícím a jejím uznání ztrácí právo na odstoupení od smlouvy, a prodávající poskytl spotřebiteli potvrzení uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b). 15 odst. 1 a 2 nebo § 21 odst. 1 zákona o právech spotřebitelů; (14) o poskytnutí služby, za kterou je spotřebitel povinen zaplatit cenu, v případě, že spotřebitel výslovně požádal prodávajícího, aby se dostavil k opravě do domácnosti spotřebitele, a služba již byla s výslovným a předchozím souhlasem spotřebitele plně provedena.

8.9 Ustanovení obsažená v tomto článku 8 obchodních podmínek týkající se spotřebitele se použijí i pro smlouvy uzavřené od 1. ledna 2021 se zákazníkem nebo klientem, který je fyzickou osobou uzavírající smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nemá profesionální charakter, vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti zpřístupněného na základě ustanovení o Centrální evidenci a informacích o podnikatelské činnosti.
9 USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ
9.1 Tento článek 9 obchodních podmínek a všechna ustanovení v něm obsažená jsou určena a tedy závazná pouze pro zákazníka nebo příjemce služeb, který není spotřebitelem. Dále od 1. ledna 2021 a pro smlouvy uzavřené od tohoto data platí, že tento článek 9 Obchodních podmínek a veškerá ustanovení v něm obsažená nejsou určena a tedy ani závazná pro Zákazníka nebo Příjemce služeb, který je fyzickou osobou uzavírající smlouvu přímo související s jeho podnikatelskou činností, kdy z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nemá profesionální charakter, vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti, zpřístupněného na základě ustanovení o Centrální evidenci a informacích o podnikatelské činnosti, pokud není použití ustanovení obsažených v tomto článku 9 Obchodních podmínek pro tyto osoby zakázáno.
9.2 Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne jejího uzavření. Odstoupení od Kupní smlouvy může v tomto případě proběhnout bez udání důvodu a nezakládá žádné nároky Zákazníka vůči Prodávajícímu.
9.3. Odpovědnost Prodávajícího ze záruky za Produkt nebo nesoulad Produktu s Kupní smlouvou je vyloučena.
9.4 Prodávající je povinen odpovědět na reklamaci do 30 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení.
9.5. Prodávající má právo omezit dostupné způsoby platby, včetně požadavku na úhradu předem v plné výši nebo částečně, a to bez ohledu na způsob platby zvolený Zákazníkem a skutečnost uzavření Kupní smlouvy.
9.6. Poskytovatel služeb může smlouvu o poskytování Elektronických služeb vypovědět s okamžitou účinností a bez uvedení důvodů zasláním příslušného prohlášení Zákazníkovi.
9.7 Odpovědnost Poskytovatele služeb/Prodejce vůči Příjemci služby/Zákazníkovi, bez ohledu na její právní základ, je omezena - jak v rámci jedné pohledávky, tak i pro všechny pohledávky celkem - do výše zaplacené ceny a nákladů na dodání podle Kupní smlouvy, maximálně však do výše jednoho tisíce PLN. Omezení částky uvedené v předchozí větě se vztahuje na všechny nároky Zákazníka/Objednatele vůči Poskytovateli služeb/Prodávajícímu, a to i v případě, že Kupní smlouva neexistuje nebo se nevztahuje k Kupní smlouvě. Poskytovatel služeb/prodejce odpovídá příjemci služeb/zákazníkovi pouze za typické škody předvídatelné v době uzavření smlouvy a neodpovídá za ušlý zisk. Prodávající rovněž neodpovídá za případné zpoždění přepravy zásilky.
9.8 Případné spory vzniklé mezi Prodávajícím/Poskytovatelem služeb a Zákazníkem/Objednatelem budou předloženy soudu příslušnému podle sídla Prodávajícího/Poskytovatele služeb.

 1. RECENZE VÝROBKŮ
  10.1 Prodávající umožňuje svým Zákazníkům vydávat a zpřístupňovat recenze k výrobkům a Internetovému obchodu za podmínek uvedených v této části Obchodních podmínek.
  10.2 Napsání recenze ze strany zákazníka je možné po použití formuláře umožňujícího přidat recenzi na Produkt nebo Internetový obchod. Tento formulář může být zpřístupněn přímo na webových stránkách Internetového obchodu (včetně externího widgetu) nebo může být zpřístupněn prostřednictvím individuálního odkazu, který Zákazník obdrží po nákupu na jím uvedenou e-mailovou adresu. Při přidávání recenze může Zákazník přidat také grafické hodnocení nebo obrázek Produktu - pokud je taková možnost ve formuláři pro přidání recenze k dispozici.
  10.3. Recenze na Produkt může být vydána pouze na Produkty skutečně zakoupené v Internetovém obchodě Prodávajícího a Zákazníkem, který zakoupil hodnocený Produkt. Je zakázáno uzavírat fiktivní nebo předstírané Kupní smlouvy za účelem vydání recenze na Produkt. Recenze na Internetový obchod může vydat osoba, která je Zákazníkem Internetového obchodu.
  10.4. Přidávání recenzí Zákazníky nesmí být využíváno k nezákonným činnostem, zejména k činnostem představujícím jednání nekalé soutěže nebo činnostem porušujícím osobnostní práva, práva duševního vlastnictví nebo jiná práva Prodávajícího nebo třetích osob. Při přidávání recenze je Klient povinen jednat v souladu se zákonem, těmito Obchodními podmínkami a dobrými mravy. Tyto obchodní podmínky nevylučují ustanovení platná v zemi obvyklého bydliště spotřebitele uzavírajícího smlouvu s poskytovatelem služeb/prodávajícím, která nelze smluvně vyloučit. Poskytovatel služeb/prodejce v takovém případě zaručuje spotřebiteli ochranu, kterou mu poskytuje na základě ustanovení, která nelze smluvně vyloučit.
  10.5. Recenze mohou být zpřístupněny přímo na webových stránkách internetového obchodu (např. u daného Produktu) nebo na externí službě pro shromažďování recenzí, se kterou Prodávající spolupracuje a na kterou je na webových stránkách internetového obchodu odkazováno (a to i prostřednictvím externího widgetu umístěného na webových stránkách internetového obchodu).
  10.6 Prodávající zajistí, aby zveřejněné recenze na Produkty pocházely od jeho Zákazníků, kteří daný Produkt zakoupili. Za tímto účelem Prodávající podnikne následující kroky k ověření, že názory pocházejí od jeho Zákazníků:

10.6.1. Zveřejnění stanoviska vydaného prostřednictvím formuláře dostupného přímo na internetových stránkách internetového obchodu vyžaduje předchozí ověření prodávajícím. Ověření spočívá v kontrole souladu recenze s těmito obchodními podmínkami, zejména v kontrole, zda osoba vydávající recenzi je klientem Internetového obchodu - v tomto případě Prodávající kontroluje, zda osoba provedla nákup v Internetovém obchodě, a v případě recenze na Produkt navíc kontroluje, zda zakoupila právě tento recenzovaný Produkt. Ověření probíhá bez zbytečného odkladu.

10.6.2 Prodávající zašle svým Zákazníkům (i prostřednictvím externí služby pro zpětnou vazbu, se kterou spolupracuje) individuální odkaz na e-mailovou adresu, kterou Zákazník uvedl při nákupu - tímto způsobem je přístup k formuláři pro zpětnou vazbu umožněn pouze Zákazníkovi, který zakoupil Produkt v Internetovém obchodě.

10.6.3. V případě pochybností Prodávajícího nebo námitek směřujících k Prodávajícímu ze strany jiných Zákazníků nebo třetích osob, zda daná recenze pochází od Zákazníka nebo zda daný Zákazník zakoupil daný Produkt, si Prodávající vyhrazuje právo kontaktovat autora recenze za účelem vyjasnění a potvrzení, že je skutečně Zákazníkem Internetového obchodu nebo zakoupil recenzovaný Produkt.

10.7 Jakékoli připomínky, odvolání proti ověření recenzí nebo námitky, zda daná recenze pochází od Zákazníka nebo zda daný Zákazník zakoupil daný Produkt, lze podat způsobem obdobným reklamačnímu řízení uvedenému v článku 6 těchto Obchodních podmínek.
10.8 Prodávající neumisťuje ani nepověřuje jinou osobu umístěním nepravdivých recenzí či doporučení Zákazníků a nezkresluje názory či doporučení Zákazníků za účelem propagace svých Produktů. Prodávající poskytuje jak pozitivní, tak negativní hodnocení. Prodávající neposkytuje sponzorované recenze.

11.1. Tento bod všeobecných obchodních podmínek obsahuje ustanovení zákona o digitálních službách, která se týkají internetového obchodu a poskytovatele služeb. Zákazník zpravidla není povinen při používání Internetového obchodu poskytovat obsah, pokud Obchodní podmínky nevyžadují konkrétní údaje (např. údaje za účelem Objednávky). Zákazník může v Internetovém obchodě přidávat recenze nebo komentáře pomocí nástrojů, které k tomuto účelu Poskytovatel služeb poskytuje. Kdykoli zákazník tvoří obsah, je povinen dodržovat pravidla obsažená ve Všeobecných obchodních podmínkách.

11.2. KONTAKTNÍ MÍSTO - poskytovatel služeb uvádí e-mailovou adresu kontakt@vsechnodooken.cz jako individuální kontaktní místo. Kontaktní místo umožňuje poskytovateli služby komunikovat přímo s orgány členských států, Evropskou komisí a Radou pro digitální služby a zároveň umožňuje příjemcům služby (včetně odběratelů služby) komunikovat přímou, rychlou a uživatelsky přívětivou cestou s poskytovatelem služby elektronickými komunikačními prostředky za účelem uplatňování zákona o digitálních službách. Poskytovatel služby ustanovuje pro komunikaci se svým kontaktním místem polský či anglický jazyk.

11.3. Postup při oznamování nelegálního obsahu a pro činnosti v souladu s článkem 16 zákona o digitálních službách:

11.3.1.Na e-mailovou adresu kontakt@vsechnodooken.cz může jakákoli osoba nebo subjekt nahlásit poskytovateli služeb přítomnost určitých informací, které tato osoba nebo subjekt považuje za Nelegální obsah.

11.3.2.Žádost by měla být dostatečně přesná a přiměřeně odůvodněná. Za tímto účelem poskytovatel služeb umožní a usnadní zasílání zpráv na výše uvedenou e-mailovou adresu, které musí obsahovat všechny následující údaje: (1)dostatečně odůvodněné vysvětlení skutečností, proč osoba nebo subjekt prohlašuje, že hlášené informace jsou Nelegálním obsahem; (2) jasné uvedení přesného elektronického umístění informací, jako je přesná adresa URL nebo přesné adresy URL a v určitých případech také další informace k identifikaci Nelegálního obsahu, podle typu obsahu a konkrétního typu služby; (3) jméno a příjmení a e-mailová adresa osoby nebo subjektu, který hlášení podává, s výjimkou hlášení týkajícího se informací, které se považují za související s některým z trestných činů uvedených v čl. 3 až 7 směrnice 2011/93/EU; a(4) prohlášení potvrzující dobrou víru osoby nebo subjektu podávajícího hlášení, že informace a tvrzení v něm obsažené jsou správné a úplné.

11.3.3. Výše uvedené oznámení je považováno za skutečný poznatek nebo vědomost pro účely článku 6 zákona o digitálních službách ve vztahu k informacím, kterých se týká, pokud umožňuje poskytovateli služeb jednajícímu s náležitou péčí určit - bez podrobné právní analýzy - protiprávní povahu dotčené činnosti nebo informací.

11.3.4.Pokud oznámení obsahuje elektronické kontaktní údaje osoby nebo subjektu, který oznámení učinil, poskytovatel služby bez zbytečného odkladu zašle této osobě nebo subjektu potvrzení o přijetí oznámení, poskytovatel služby rovněž bez zbytečného odkladu informuje tuto osobu nebo subjekt o svém rozhodnutí ve vztahu k informacím, kterých se oznámení týká, a poskytne informace o tom, jak je možné se proti přijatému rozhodnutí odvolat.

11.3.5. Poskytovatel služeb provádí posouzení všech oznámení, které obdrží v rámci výše uvedeného mechanismu, a rozhodne o informacích, jichž se oznámení týkají, a to včas, svévolně a objektivně a s náležitou péčí. Pokud poskytovatel služeb pro účely takového posouzení nebo rozhodování používá automatizované prostředky, uvede ve svém oznámení podle předchozího odstavce všechny příslušné informace.

11.4.Informace týkající se omezeních, která poskytovatel služeb ukládá v souvislosti s používáním internetového obchodu, ve vztahu k informacím poskytovaných příjemci služeb:

11.4.1.Pro příjemce služby platí následující pravidla pro doručování jakéhokoli obsahu v rámci internetového obchodu:

11.4.1.1.povinnost používání Internetového obchodu, včetně zveřejňování obsahu (např. v rámci referencí nebo komentářů), a to v souladu s jeho účelem, těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a způsobem, který je v souladu se zákonem a dobrými mravy, a to s ohledem na respektování osobnostních práv, autorských práv a práv duševního vlastnictví poskytovatele služby a třetích osob;

11.4.1.2.povinnost publikovat obsah, který je věcně správný a není zavádějící;

11.4.1.3.zákaz poskytování nezákonného obsahu, včetně zákazu poskytování nelegálního obsahu;

11.4.1.4.zákaz zasílání nevyžádaných obchodních informací (spamu) prostřednictvím internetového obchodu;

11.4.1.5.zákaz odesílání obsahu, který narušuje obecně uznávaná pravidla netikety, včetně obsahu, který je vulgární nebo urážlivý;

11.4.1.6.povinnost mít, v případě, je-li to nutné, veškerá potřebná práva a oprávnění k poskytnutí takového obsahu na stránkách Internetového obchodu, zejména autorská práva nebo potřebné licence, oprávnění a souhlasy k jeho užití, šíření, zpřístupnění nebo zveřejnění, a to zejména právo na jeho zveřejnění a šíření v Internetovém obchodě, a právo na užití a šíření obrázku nebo osobních údajů v případě obsahu, který obsahuje obrázek nebo osobní údaje třetí osoby.

11.4.1.7.povinnost používat Internetový obchod způsobem, který nepředstavuje bezpečnostní riziko pro IT systém Poskytovatele služeb, Internetový obchod nebo třetí strany.

11.4.2.Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo řídit obsah poskytovaný uživateli v internetovém obchodě. Řízení bude probíhat v dobré víře a s náležitou péčí a z vlastní iniciativy Poskytovatele služby nebo na základě obdržené žádosti, aby odhalil, identifikoval a odstranil Nezákonný obsah nebo jiný obsah, který není v souladu s Podmínkami, nebo aby zabránil přístupu k němu, nebo aby přijal nezbytná opatření ke splnění požadavků práva Evropské unie a vnitrostátních právních předpisů slučitelných s právem Evropské unie, včetně požadavků stanovených v zákoně o digitálních službách, nebo požadavků obsažených ve Všeobecných obchodních podmínkách.

11.4.3.Proces řízení může být prováděn ručně člověkem nebo může být založen na automatizovaných nebo polo-automatizovaných nástrojích, které Poskytovateli služeb usnadňují identifikaci Nezákonného obsahu nebo jiného obsahu, který není v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami. Ihned po identifikaci takového obsahu, poskytovatel služeb rozhodne, zda odstraní nebo zakáže přístup k obsahu nebo jinak omezí jeho viditelnost nebo podnikne jiné další kroky, které považuje za nezbytné (např. kontaktuje Klienta za účelem objasnění námitek a změny obsahu). Poskytovatel služeb informuje předkladatele obsahu jasně a snadno srozumitelným způsobem (pokud má Poskytovatel služeb kontaktní údaje Klienta) o svém rozhodnutí, jeho důvodech a dostupných možnostech odvolání.

11.4.4. Poskytovatel služby je povinen při výkonu svých práv a povinností podle zákona o digitálních službách postupovat s náležitou péčí, objektivně a přiměřeně a také s ohledem na práva a oprávněné zájmy všech zúčastněných stran, včetně příjemců služby, zejména s přihlédnutím k právům zakotveným v Listině základních práv Evropské unie, jako je svoboda projevu, svoboda a pluralita médií a další základní práva a svobody.

11.5. Veškeré připomínky, stížnosti, odvolání nebo námitky týkající se rozhodnutí nebo jiných opatření či nečinnosti poskytovatele služeb na základě obdrženého oznámení nebo rozhodnutí poskytovatele služeb přijatého v souladu s ustanoveními tohoto řádu lze podat způsobem obdobným postupu pro podávání stížností uvedenému v oddíle 6 tohoto řádu. Využití tohoto postupu je bezplatné a umožňuje podávat stížnosti elektronicky na uvedenou e-mailovou adresu. Využitím postupu pro podávání zpráv a vyřizování stížností není dotčeno právo dotčené osoby nebo subjektu na zahájení soudního řízení a nejsou dotčena její další práva.

11.6. Poskytovatel služeb je povinen včas, nediskriminačně, objektivně a nearbitrárně posoudit všechny stížnosti, odvolání nebo námitky proti rozhodnutím nebo jiným úkonům či nečinnosti, které poskytovatel služeb učinil na základě obdrženého oznámení nebo přijatého rozhodnutí. Pokud stížnost nebo jiné oznámení obsahuje dostatečné důvody k tomu, aby se poskytovatel služby domníval, že jeho rozhodnutí nepřijmout opatření v reakci na oznámení je neoprávněné nebo že informace, na které si stěžuje, nejsou nezákonné a nejsou v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami, nebo obsahuje informace, které naznačují, že jednání stěžovatele neodůvodňuje přijaté opatření, poskytovatel služby bez zbytečného odkladu zruší nebo změní své rozhodnutí o odstranění nebo zamezení přístupu k obsahu nebo o jiném omezení jeho viditelnosti nebo přijme jiná opatření, která považuje za nezbytná.

11.7. Příjemci služeb, osoby nebo subjekty, které podaly oznámení o nezákonném obsahu a kterým jsou určena rozhodnutí poskytovatele služeb týkající se nezákonného obsahu nebo obsahu, který není v souladu s podmínkami, mají právo zvolit si k řešení sporů týkajících se těchto rozhodnutí jakýkoli orgán mimosoudního řešení sporů certifikovaný koordinátorem digitálních služeb členského státu, a to i v souvislosti se stížnostmi, které nebyly vyřešeny prostřednictvím interního systému vyřizování stížností poskytovatele služeb.

12.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1 Smlouvy uzavírané prostřednictvím Internetového obchodu se uzavírají v českém jazyce.
12.2 Změna obchodních podmínek:

12.2.1. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodníh podmínek ze závažných důvodů, a to: Změny právních předpisů; změny způsobů nebo lhůt plateb či doručování, které jsou předmětem zákonných nebo regulačních povinností; změny rozsahu nebo formy poskytovaných Elektronických služeb; přidání nových Elektronických služeb; potřeba čelit nepředvídané a bezprostřední hrozbě související s ochranou Internetového obchodu, včetně Elektronických služeb a Příjemců služeb/Zákazníků před podvody, malwarem, spamem, únikem dat/informací nebo jinými hrozbami kybernetické bezpečnosti, a to v rozsahu, v jakém tyto změny ovlivňují provádění těchto obchodních podmínek.

12.2.2. Oznámení o navrhovaných změnách musí být zasláno nejméně 15 dní před datem účinnosti těchto změn, přičemž platí, že změna může být provedena bez dodržení 15denní lhůty, pokud poskytovatel služeb: (1) podléhá zákonné nebo regulační povinnosti, na základě které je povinen změnit své Obchodní podmínky takovým způsobem, že není schopen dodržet 15denní lhůtu pro oznámení, nebo (2) musí výjimečně změnit své Obchodní podmínky, aby řešil nepředvídanou a bezprostřední hrozbu související s ochranou Internetového obchodu, včetně Elektronických služeb a Příjemců služeb/Zákazníků před podvody, malwarem, spamem, narušením bezpečnosti dat nebo jinými hrozbami kybernetické bezpečnosti. V posledních dvou případech uvedených v předchozí větě dojde k provedení změn s okamžitou účinností, pokud není možná nebo nutná delší doba provedení, což Poskytovatel služeb vždy oznámí.

12.2.3 V případě smluv trvalé povahy (např. poskytování elektronické služby - účtu) má zákazník právo vypovědět smlouvu s poskytovatelem služeb před uplynutím lhůty pro oznámení navrhovaných změn. Taková výpověď nabývá účinnosti do 15 dnů od doručení oznámení. V případě trvající smlouvy jsou změněné obchodní podmínky pro příjemce služby závazné, pokud byl příjemce služby o změnách řádně informován v souladu s oznamovací lhůtou před jejich provedením a v této lhůtě smlouvu nevypověděl. Příjemce služeb může navíc kdykoli po obdržení oznámení o změnách akceptovat prováděné změny a vzdát se tak pokračování oznamovací lhůty. V případě uzavření smlouvy jiné povahy než smlouvy pokračovací se změny obchodních podmínek nijak nedotýkají práv, která Příjemce služeb nabyl přede dnem účinnosti změn obchodních podmínek, zejména se změny obchodních podmínek nedotýkají již zadaných nebo podaných Objednávek a uzavřených, uzavřených nebo plněných Kupních smluv.

12.2.4 Pokud změna obchodních podmínek vede k zavedení nových poplatků nebo ke zvýšení stávajících poplatků, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit.

12.3 Záležitosti neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí obecně platnými ustanoveními polského práva, zejména: Občanského zákoníku, zákona o poskytování elektronických služeb ze dne 18. července 2002 (Sbírka zákonů 2002 č. 144, položka 1204 ve znění pozdějších předpisů), zákon o právech spotřebitelů a další příslušná ustanovení obecně platných právních předpisů.
12.4 Prodávající jako distributor zařízení ve smyslu čl. 4 odst. 2 zákona ze dne 11. září 2015 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (sbírka zákonů z roku 2015, odst. 1688 v platném znění) informuje následujícím způsobem:

Je zakázáno ukládat odpadní elektrická a elektronická zařízení (označená symbolem tříděného sběru) společně s ostatním odpadem. Držitel odpadních zařízení z domácností je povinen je odevzdat osobě provádějící sběr odpadních zařízení nebo subjektu oprávněnému ke sběru odpadních zařízení.

12.4.2 Prodávající je povinen na svých prodejních místech bezplatně odebírat od domácností odpadní zařízení, pokud se jedná o použité zařízení stejného typu a plnilo stejné funkce jako prodávané zařízení.

12.4.3. Prodávající je povinen při dodávce zařízení určených pro domácnosti Zákazníkovi bezplatně odebrat odpadní zařízení z domácností v místě dodání takového zařízení, pokud je použité zařízení stejného typu a plní stejné funkce jako dodané zařízení. Ochotu předat prodávajícímu odpadní zařízení ve výše uvedeném případě je třeba oznámit v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na adresu: bok@oslonaokna.pl.

12.4.4 Odpadní zařízení předané prodávajícímu by mělo být kompletní a řádně připravené k přepravě způsobem umožňujícím jeho bezpečnou přepravu. Prodávající má právo odmítnout převzetí použitého zařízení, pokud z důvodu jeho znečištění ohrožuje zdraví nebo život prodávajícího nebo osob oprávněných k převzetí použitého zařízení.

12.4.5. Informace o příkladech míst zpětného odběru odpadních zařízení v celé zemi jsou k dispozici pomocí vyhledávače umístěného v registru subjektů - BDO na internetové adrese: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/.

12.5 Tyto obchodní podmínky nevylučují ustanovení platná v zemi obvyklého bydliště spotřebitele, který uzavírá smlouvu s poskytovatelem služeb/prodejcem, která nelze smluvně vyloučit. Poskytovatel služeb/prodejce v takovém případě zaručí spotřebiteli ochranu, která mu byla poskytnuta na základě ustanovení, která nelze smluvně vyloučit.
13. VZOR FORMULÁŘE PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(PŘÍLOHA Č. 2 ZÁKONA O PRÁVECH SPOTŘEBITELŮ)


Vzor formuláře určeného pro odstoupení od smlouvy
(tento formulář je nutné vyplnit a odeslat pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

- Adresát:

"MW GROUP" SPÓŁKA CYWILNA WOJCIECH PATRO, MATEUSZ JAKUBIEC
24/10 Babiogórska, 43-300 Bielsko-Biała
https://vsechnodooken.cz/
kontakt@vsechnodooken.cz

- Já/my(*) tímto informuji/informujeme(*), že odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o prodeji následujícího zboží(*) od smlouvy o dodávce následujícího zboží(*) od smlouvy o poskytování následujícího zboží(*)/od smlouvy o poskytování následující služby(*).

- Datum uzavření smlouvy(*)/převzetí(*)

- Jméno spotřebitele/ů

- Adresa spotřebitele/ů

- Podpis spotřebitele/ů (pouze je-li formulář zasílán v papírové podobě)

- Datum

(*) Nehodící se škrtněte.